Komplexné právne poradenstvo a služby vo všetkých odvetviach práva

 • Cieľom našej advokátskej kancelárie je poskytovať komplexné a odborné právne služby s individuálnym prístupom ku každému jednotlivému klientovi, flexibilitu a diskrétnosť. Našou prioritou je zabezpečiť profesionálny prístup s vysokou mierou ohľaduplnosti, ktorý by mal viesť k čo najvyššej spokojnosti klientov. Právne služby poskytujeme nielen v rámci Nitrianskeho kraja, ale takmer po celom území Slovenskej republiky so zabezpečením komunikácie nielen v slovenskom jazyku, ale aj v maďarskom a anglickom jazyku.

 • Naša advokátska kancelária sa venuje aj mimosúdnemu riešeniu sporov, vymáhaniu pohľadávok a exekučným konaniam. Poskytujeme právne rady a vypracúvame právne rozbory a stanoviská. Klientov zastupujeme pred súdmi, ako aj pred správnimi orgánmi.


  • Rodinné právo

   • • spracovanie návrhov na úpravu rodičovských práv a povinností k maloletým na čas do rozvodu manželstva,
   • • spracovanie návrhov na rozvod a úpravu rodičovských práv a povinností k maloletým na čas po rozvode,
   • • spracovanie návrhou na nariadenie neodkladných opatrení,
   • • spracovanie návrhov týkajúcich sa určenia výživného na maloleté deti, plnoleté deti a plnoleté osoby,
   • • spracovanie návrhov týkajúcich sa určenia výživného na manžela resp. manželku,
   • • ako aj riešenie ostatnej problematiky daného odvetvia práva.

  • Občianske právo

   • • spracovanie zmlúv v režime Občianskeho a Obchodného zákonníka,
   • • spracovanie dohôd o vypriadaní podielového spoluvlastníctva,
   • • spracovanie dohôd o vypriadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov,
   • • dedičské právo,
   • • vecné bremená,
   • • vlastnícke právo,
   • • úkony týkajúce sa nehnuteľností,
   • • susedské vzťahy,
   • • právo nehnuteľností,
   • • ako aj riešenie ostatnej problematiky daného odvetvia práva.


  • Obchodné právo

   • • zakladanie obchodných spoločností,
   • • zastupovanie klientov pred registrovými súdmi a živnostenskými registrami,
   • • spracovanie právnych dokumentov týkajúcich sa obchodných spoločností,
   • • komplexné poradenstvo v oblasti podnikania právnických a fyzických osôb,
   • • príprava a spracovanie zmluvných dokumentov v oblasti podnikania,
   • • ako aj riešenie ostatnej problematiky daného odvetvia práva,
   • • zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod do obchodného registra.

  • Trestné právo

   • • zastupovanie klientov pred orgánmi činnými v trestnom konaní,
   • • zastupovanie klientov v priestupkových konaniach,
   • • obhajoba klientov v trestnom konaní,
   • • zastupovanie poškodených,
   • • ako aj riešenie ostatnej problematiky daného odvetvia práva.


  • Zastupovanie pred súdmi

   • • zastupovanie klientov v nesporovej agende,
   • • zastupovanie klientov v sporových konaniach,
   • • vypracovávanie žalôb, návrhov, podaní a stanovísk,
   • • zastupovanie klientov v trestných veciach,
   • • komplexné právne zastupovanie v občianskych, rodinných a obchodných veciach.